Thông tư số 01/2006/TT-BNV ngày 13/01/2006 và Thông tư số 14/2011/TT-BNV ngày 08/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hết hiệu lực toàn bộ

15:52 13/12/2018

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 13815
Tại Thông tư số 12/2018/TT-BNV ngày 09/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 01/2006/TT-BNV ngày 13/01/2006 và Thông tư số 14/2011/TT-BNV ngày 08/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Thông tư số 12/2018/TT-BNV ngày 09/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 01/2006/TT-BNV ngày 13/01/2006 và Thông tư số 14/2011/TT-BNV ngày 08/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Xem chi tiết tại đây