Tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ giữa tháng 12/2018

10:00 17/12/2018

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 13066
Vụ Pháp chế cập nhật tiến độ xây dựng văn bản QPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ giữa tháng 12/2018
Thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao, Vụ Pháp chế cập nhật tiến độ xây dựng văn bản QPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ giữa tháng 12/2018 để các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thuận tiện theo dõi, thực hiện.
Các văn bản QPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ đang được các đơn vị thuộc, trực thuộc đẩy nhanh tiến độ, kịp thời trình cấp có thẩm quyền ban hành theo đúng Kế hoạch đã được Bộ trưởng phê duyệt. Một số văn bản QPPL đang tiếp tục chỉnh sửa, tiếp thu ý kiến góp ý, giải trình sau khi có thẩm định của Bộ Tư pháp và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Xem chi tiết tại đây