Giới thiệu

Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính trên Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ bao gồm:
1. Loại văn bản:
a) Văn bản quy phạm pháp luật:
Luật do Bộ Nội vụ chủ trì trình Quốc hội ban hành
Nghị định do Bộ Nội vụ chủ trì trình Chính phủ ban hành
Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
Thông tư liên tịch còn hiệu lực giữa Bộ Nội vụ liên tịch ban hành với các Bộ, ngành khác.
Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội do  Bộ Nội vụ chủ trì trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành
b) Văn bản hết hiệu lực một phần
c) Văn bản hết hiệu lực toàn bộ
b) Văn bản hành chính:
Công văn;
Báo cáo;
Tờ trình;
Thông báo;
Các văn bản khác.
2. Phạm vi nội dung:
- Nội dung văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính trong cơ sở dữ liệu liên quan chủ yếu đến các lĩnh vực hoạt động của Bộ Nội vụ được quy định tại Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.
Để đáp ứng nhiều hơn nhu cầu tra cứu, tìm hiểu thông tin của người sử dụng, cơ sở dữ liệu còn được sưu tập thêm một số loại văn bản có nội dung khác.
Cập nhật dữ liệu hàng tháng về tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ để cá nhân, tổ chức thuận tiện theo dõi, thực hiện.
3. Thời gian ban hành:
Ngày 23/05/1993 là mốc thời gian sưu tập văn bản. Đó là thời điểm ban hành Nghị định số 25-CP của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang. Mốc thời gian này đánh dấu bước đổi mới quan trọng trong chính sách tiền lương với sự ra đời của hệ thống ngạch chức danh công chức hành chính và viên chức sự nghiệp đến nay vẫn đang tiếp tục duy trì và đang được từng bước cải cách hoàn thiện hơn. Từ mốc thời gian này đặc biệt có sự tham gia tích cực của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ), với tư cách tham mưu cho Chính phủ đã xây dựng khối lượng lớn văn bản nhằm hoàn thiện hệ thống ngạch chức danh và chế độ tiền lương.
Đối với Luật, Nghị định, Thông tư, Thông tư liên tịch còn hiệu lực và một số văn bản có chọn lọc do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành sẽ không giới hạn mốc thời gian sưu tập.
Các văn bản đã hết hiệu lực thi hành cũng vẫn được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu, phục vụ mục đích nghiên cứu, tham khảo.
Các vướng mắc về kỹ thuật, các ý kiến đóng góp, nhu cầu tra cứu ngoài các văn bản hiện có trong cơ sở dữ liệu, xin liên hệ với Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ:
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 62821016
Địa chỉ email: trungtamthongtin@moha.gov.vn