Văn bản hành chính

Tổng số có: 5205 văn bản Hiển thị số lượng / trang
 • Quyết định 427/QĐ- BNV

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Nội vụ

  21/04/2014

  01/01/0001

 • Quyết định 428/QĐ-BNV

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Chương trình bồi dưỡng công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính năm 2014

  21/04/2014

  01/01/0001

 • Kế hoạch 1289/KH-BCĐ

  Kế hoạch của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 – Bộ Nội vụ về triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” năm 2014

  18/04/2014

  01/01/0001

 • Báo Cáo 1239/BC-BNV

  Báo cáo của Bộ Nội vụ về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2013

  16/04/2014

  01/01/0001

 • Quyết định 386/QĐ-BNV

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 187/QĐ- BNV ngày 10/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2014

  16/04/2014

  01/01/0001

 • Công Văn 2449/VPCP-TCCV

  Công văn của Văn phòng Chính phủ về Đề án đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng

  11/04/2014

  01/01/0001

 • Quyết định 369/QĐ-BNV

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch khảo sát xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ Nội vụ với Ủy ban Dân tộc quy định và hướng dẫn thi hành Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc

  11/04/2014

  01/01/0001

 • Công Văn 1159/BNV-CCHC

  Công văn của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

  10/04/2014

  01/01/0001

 • Quyết định 342/QĐ-BNV

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng Đội viên thí điểm tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020

  31/03/2014

  01/01/0001

 • Quyết định 442/QĐ-TTg

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

  28/03/2014

  01/01/0001

Trang 8 trong 521Đầu tiên    Trước   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Tiếp   Cuối